Persbericht Actiegroep Windturbines Blerick

image_pdf

Onderstaand persbericht  m.b.t. ingediende verzoek aan de provincie om het inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunning met betrekking tot Windpark Greenport Venlo in te trekken.

Per adres:  Jos Raedtswww.actiegroepwindturbines.nl    
Klingerbergsingel 243info@actiegroepwindturbines.nl
5925 AH Venlo-Blerick 
 Blerick, 25 maart 2021

PERSBERICHT

Intrekken inpassingsplan en omgevingsvergunning Windpark Greenport Venlo

 

Bij brief van 23 maart 2021 verzoekt Goorts + Coppens Advocaten de provincie om namens aanwonenden het inpassingsplan en de verleende omgevingsvergunning met betrekking tot het Windpark Greenport Venlo in te trekken. Een en ander in overleg met de Actiegroep Windturbines Blerick.

Bij het opstellen van het inpassingsplan en bij het verlenen van de omgevingsvergunning is voor wat betreft de milieuaspecten destijds aangesloten bij de normstelling, zoals die staat vermeld in het zogenaamde “Activiteitenbesluit”.

Tijdens de procedure die is gevoerd over het inpassingsplan en de omgevingsvergunning is al aangegeven dat deze normstelling geen juiste weergave is van de daadwerkelijke effecten van windturbines op de omgeving; dit omdat ze is gebaseerd op veel kleinere, lage windturbines. Inmiddels is duidelijk geworden, door Europese rechtspraak, dat niet zonder meer kan worden aangenomen dat de normstelling in het Activiteitenbesluit juist is. Dit omdat er ten onrechte nooit een milieueffectrapportage voor het Activiteitenbesluit is opgesteld

Dit valt af te leiden uit een recente uitspraak, het Vlarem II-arrest, waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie zich bij een vergelijkbare regeling van het Gewest Vlaanderen nadrukkelijk uitspreekt over de rechtsgevolgen en stelt dat nationale autoriteiten, waaronder de provincie, gehouden zijn de rechtsgevolgen ongedaan te maken. Kortom, het inpassingsplan en de omgevingsvergunning moeten worden ingetrokken. Het Hof is hierin volstrekt helder.

In de brief wordt verder nog opgemerkt dat er sowieso redenen zijn de vergunning opnieuw tegen het licht te houden. Onlangs werd gemeld dat turbine 8 mogelijk niet meer gerealiseerd zal gaan worden. Voor de initiatiefnemer is het altijd geweest “alles of niets”. Los daarvan wordt de zo belangrijk geachte lijnopstelling geweld aangedaan.  

Bij de besluitvormende Statenvergadering was verder een belangrijk punt dat er geen 2 maar 4 turbines zouden worden overgedragen aan coöperaties. Zeer onlangs hebben we kunnen vernemen dat er geen enkele turbine wordt overgedragen. 

In de besluitvormende Statenvergadering werd verder gesteld dat er geen tijd was om alternatieven te beoordelen omdat anders het windpark niet operationeel zou zijn eind 2020. Nu, in 2021, staan er nog steeds geen turbines, ligt er nog geen fundering etc. 

Daarbij is er intussen wel degelijk sprake van nieuwe ontwikkelingen die tegen het licht gehouden zouden moeten worden in met name stedelijke gebieden: de wiekloze windturbines. Notabene aandeelhouder Greenchoice schenkt hieraan aandacht op haar blog en stelt:

“Ook zorgt een windmolen zonder wieken niet voor geluidsoverlast. Hierdoor is het mogelijk om deze op veel meer plekken neer te zetten, zonder dat de omgeving er last van heeft.”

Het ligt zeer voor de hand te bekijken of de 3 turbines ten zuiden van de A67, die dicht bij het stedelijk gebied liggen, vervangen zouden kunnen worden door wiekloze turbines. 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Ruud Verkoijen, Goorts + Coppens advocaten,

T 06-21837443.

 

-EINDE PERSBERICHT-

SAMEN = STERK

 www.actiegroepwindturbines.nl

Secured By miniOrange