Nieuws Boekender Belang

image_pdf

Beste inwoners van Boekend,

 

Door alle perikelen hebben we geen jaarvergadering(en) kunnen organiseren. Ook staat het verschijnen van De Schakel door gebrek aan kopij op een zeer laag pitje. Hierover later meer.

Via deze nieuwsbrief willen we jullie op de hoogte houden van de lopende zaken.

 

Windturbines

  • Planning

2021 – Vanaf de zomer zal een aanvang gemaakt worden met het aanpassen van de infrastructuur en het maken van de funderingen

2022 – In kwartaal 1 zal een aanvang gemaakt worden met het oprichten van de turbines.

2023 – In de loop van dit jaar zal het windturbinepark operationeel worden.

  • Leefbaarheidsfonds

We onderhouden contacten met de Provincie Limburg, Energiecoöperatie Samenstroom en Windunie omtrent het leefbaarheidsfonds. In dit fonds zal een geldbedrag gestort gaan worden wat door de omringende wijken van het windturbinepark gebruikt kan gaan worden om (duurzame) projecten op te starten.

Boekender Belang zal in de stuurgroep voor het leefbaarheidsfonds vertegenwoordigd zijn. De verwachting is dat in de loop van dit jaar meer informatie kan worden gegeven over deelname in het leefbaarheidsfonds.

 

Geluidsschermen verbreding A73

De afrit van de A73 aan de oostkant zal verbreed gaan worden. In het ontwerptracébesluit van Rijkswaterstaat zijn verhogingen van de geluidsschermen aan de Blerickse zijde opgenomen, maar niet aan Boekendse zijde. Dit leek ons niet wenselijk uit het oogpunt van geluidsoverlast.

We zijn over dit punt in gesprek gegaan met de Gemeente Venlo en Rijkswaterstaat. Hierbij werken we samen met een paar inwoners van Boekend.

Rijkswaterstaat bestempelt het verhogen van de geluidsschermen aan de Boekendse zijde als “niet doelmatig”. Dit wil zeggen dat er te hoge investeringen nodig zijn om een vermindering in geluidsoverlast te bewerkstelligen voor te weinig mensen. Dit hebben we bij wethouder Sjors Peeters neergelegd, waarna hij dit verder heeft laten onderzoeken. Recent hebben we van wethouder Peeters de mededeling gekregen dat Gemeente Venlo tot eenzelfde conclusie komt. Het verhogen van de geluidswallen aan Boekendse zijde zou een dermate hoge investering vragen voor een beperkte geluidsreductie dat dit niet realistisch blijkt te zijn.

 

De Schakel

Zoals voorgesteld in de nieuwsbrief van november 2020 slaan we de weg in van De Schakel als een digitale nieuwsbrief.

Het verschijnen van De Schakel staat helaas op een laag pitje. Dit wordt mede veroorzaakt door het achterwege blijven van kopij. We hopen dat er binnenkort weer meer te melden valt.

 

Verder:

  • U kunt zich abonneren op De Schakel als nieuwsbrief via de website van Boekender Belang: boekenderbelang.nl onder het submenu “Schakels”.
  • Kopij kan aangeleverd worden op: redactie@boekenderbelang.nl
  • Er zijn inmiddels al meer dan 100 aanmeldingen. Dat gaat prima.
  • Er zullen papieren exemplaren verkrijgbaar zijn bij De Bekkerie voor degenen die geen e-mail kunnen ontvangen.

Koningsdag

Zoals het er nu naar uitziet, zal Koningsdag geen doorgang kunnen vinden.

 

Gaslucht

Inwoners hebben ons erop geattendeerd dat ze bij Noord- of Noordwestenwind een “chemische gaslucht” ruiken, die van Tradeport lijkt te komen. Mocht u dit de komende tijd ook waarnemen, dan verzoeken we u om dit te melden bij de Gemeente Venlo zodat dit onderzocht kan worden. U kunt dit melden via e-mail info@venlo.nl, of telefonisch via 14077.

 

Wegonderhoud

De Bosweg en de Geliskensdijkweg vanaf “Van Susteren” zijn onder de aandacht bij de gemeente. Deze stonden niet vermeld in het asfaltonderhoudsplan dat gepubliceerd werd in de Blerickse Krant.

 

Mulkenshofweg autovrij

De oplettende lezer zal hebben opgemerkt dat Wijkoverleg Blerick in de Blerickse Krant d.d. 25 februari een visie voor een Fietsplan gepubliceerd heeft. In dit plan werd onder andere voorgesteld om de Mulkenshofweg (viaduct) richting Boekend vrij te maken van gemotoriseerd verkeer.

We hebben het Wijkoverleg Blerick en de gemeente daarop meegedeeld dat wij het niet eens zijn met deze visie. Volgens de betreffende ambtenaar van de Gemeente Venlo zal dit voorstel geen doorgang gaan vinden.

 

Tot slot

We verzoeken u nogmaals om u te abonneren op de digitale Schakel via onze website. Als dat het geval is, kunnen we u regelmatig informeren over de lopende zaken.

 

Een meer uitgebreid overzicht van de activiteiten van Boekender Belang over 2020 vind u in het secretarieel jaarverslag 2020. Dit verslag is geplaatst op de website van Boekender Belang, onder “verslagen,  2020”.

De kascontroles zijn/worden uitgevoerd en het financiële jaarverslag over 2019 en 2020 wordt bij de eerstkomende fysieke jaarvergadering toegelicht.

 

Mochten er vragen of suggesties zijn, dan kunt u altijd contact opnemen via e-mail: secretariaat@boekenderbelang.nl, of contact opnemen met een van de bestuursleden:

 

Peter Titulaer, voorzitter

Harry Verstegen, secretaris

Huub Willems, penningmeester

Dree Kuipers

Wilmie Fleuren

Frans Gubbels

Wendy Heuvelmans

Karin Niessen

Henk Teunissen

Secured By miniOrange